• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2021 Của trường mầm non Hoa Anh Đào

 PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

         Số: 02/QĐ-MNHAĐ                                   Kon Tum, ngày 08 tháng 01 năm 2021  

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2021

Của trường mầm non Hoa Anh Đào

-----------------------------

 

            Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số diều của Luật Ngân sách nhà nước;

            Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính sửa đổi , bổ sung một số điều TT61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

            Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-PGD&ĐT ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Kon Tum về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

            Xét theo đề nghị của bộ phận tài vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách bổ sung năm 2021 của trường mầm non Hoa Anh Đào (theo các biểu đính kèm)

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 3. Bộ phận tài vụ và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Phòng GD&ĐT TP(b/c)

- Lưu VT, KT

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 27
Tháng 07 : 387
Năm 2021 : 4.396