Ngày 25 tháng 4 năm 2017 CĐCS báo cáo đánh giá công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5 năm học 2016-2017 lên CĐGD thành phố.